Η ερμηνεία και επιρροή των όψεων της εβδομάδας.

284